Splošni pogoji uporabe

Pomen izraza
Založnik spletne strani ambalaza-grafokor.hr je Grafokor d.o.o., ki ima svoj sedež v Zagrebu, J. Mokrovića 6, vpisano v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu pod matično številko subjekta vpisa (MBS): 03864332, osebna identifikacijska številka (OIŠ): 03774142644 (v nadaljnjem besedilu: „Založnik“).
ambalaza-grafokor.hr je spletna stran, kjer Založnik ponuja informacije o izdelkih in storitvah, ki so v ponudbi Založnika.
Uporabnik spletne strani ambalaza-grafokor.hr je pravna ali fizična oseba, ki na različne načine, kako neposredno, tako posredno, uporablja ali je uporabljala, pristopa, ali je pristopala spletni strani ambalaza-grafokor.hr (v nadaljnjem besedilu: „Uporabnik“).
Spletna stran se nanaša na vse spletne strani in njihove dele, ki so znotraj domene ambalaza-grafokor.hr 
Splošno
Takšni Splošni pogoji uporabe spletne strani ambalaza-grafokor.hr (v nadaljnjem besedilu: „Splošni pogoji“) predpisujejo pogoje in pravila, ki se nanašajo na uporabo spletne strani ambalaza-grafokor.hr
Z uporabo spletnih strani uporabniki izrekajo, da se strinjajo s tukaj napisanimi pogoji ter pravili in se strinjajo z uporabo spletne strani ambalaza-grafokor.hr v sorazmerju s pogoji in pravili.
Pravica uporabe spletnih strani je osebna pravica Uporabnika ter ni možno prenašanje na druge fizične ali pravne osebe.
Uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesla, na mestih, kjer gesla obstajajo.
Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da včasih pride do tehničnih težav pri delu Interneta in tako lahko pride do prekinitve storitev ali drugačnih dogodkov, ki so izven nadzora Založnika. Založnik ni odgovoren za izgubo podatkov, do izgube podatkov lahko pride med prenosom informacij na Internetu ali kakšen drugi dogodek – do katerega lahko pride čez čas ponujanja storitev od založnika.
Sprememba Splošnih pogojev uporabe
Založnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni, ali odpravi katerikoli segment poslovanja, vključno, brez omejitev, časa dostopnosti, vsebine, tako kot opremo, ki je potrebna za pristop ali uporabo spletnih stran. Založnik lahko preneha pošiljanje informacij ali del informacij, lahko spremeni ali odpravi na katerikoli način prenos podatkov ter lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, tako kot njihove drugačne karakteristike.
Založnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, če je to potrebno, odpravi ali spremeni katerikoli del navedenih Splošnih pogojev uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Predmetne spremembe lahko, med drugim, vključujejo vpeljevanje določenih nadomestil ali plačil. Če pride do spremembe Splošnih pogojev ter Uporabnik nadaljuje uporabljati spletne strani ambalaza-grafokor.hr pomeni, da se strinja s Splošnimi pogoji uporabe v spremenjeni obliki. Vsaka morebitna sprememba ali brisanje Splošnih pogojev uporabe veljavna je do tretjih oseb spet po objavi na spletnih stran ambalaza-grafokor.hr. Vsaka uporaba predmetnih spletnih stran, razen spoznavanja s spremembami Splošnih pogojev uporabe pomeni, da je Uporabnik sprejel spremembe.
Vedenje uporabnika
Obveza in dolžnost je uporabljati spletno stran ambalaza-grafokor.hr izključno v skladu s predpisi Republike Hrvaške, kot s splošnimi moralni in etični načeli. Uporabniki ne smejo preko te spletne strani razglašati ali prenašati katerekoli materiale, ki ogrožajo ali na katerikoli način krše pravice vseh, katerikoli material, ki je nezakonit, nevaren, material, ki je zamerljiv, material, ki je kleveta, material, ki ogroža zasebnost, vulgarne materiale ali na katerikoli neprimeren način v komunikaciji; material, ki spodbuja dejavnosti proti pravici ali na katerikoli način krši predpise ter kateri izrecno, brez predhodno napisane odobritve Založnika, vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli storitev in izdelkov.
Katerokoli obnašanje Uporabnika katero, po diskrecijski oceni Založnika omejuje ali onemogoča kateregakoli drugega Uporabnika v uporabi ali v uživanju v spletnih straneh je strogo prepovedano. Uporabnik ne sme uporabljati spletnih strani ambalaza-grafokor.hr za oglaševanje ali izvajanje katerokoli komercialno, versko, politično ali nekomercialno reklamiranje, vključno s pozivom Uporabnika spletnih strani ambalaza-grafokor.hr, da postanejo členi druge dosegljive ali nedosegljive storitve, ki predstavlja posredno ali neposredno konkurenco ali potencialno konkurenco Založnika.
Intelektualna lastnina
Vsi materiali, ki se nahajajo na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr so lastnina Založnika ter so zaščiteni z Zakonom ali se uporabljajo v skladu z odobritvijo lastnika avtorskih pravic ter lastnika pravic na žigih ali oblikovanju ter v skladu s potrebnimi odobritvami. Založnik je tudi lastnik avtorskih pravic na celotni idejni vsebini spletne strani ambalaza-grafokor.hr, ki je neizogiben za pravilno in nemoteno funkcioniranje projekta.
Prepovedana je kakršnakoli distribucija, kopiranje, prenos, povezovanje, objavljanje ali kakršnakoli sprememba teh spletnih strani – katerihkoli materialov, podatkov, fotografij, besedil, ki so objavljeni na teh spletnih straneh ali katerakoli sprememba delov teh spletnih stran brez napisane odobritve Založnika. Vsako kršenje avtorskih pravic, pravic žiga ali katerekoli druge pravice, lahko privede do neželenih učinkov – zagona več vrst sodnega postopka in lahko pride do kazenskega pregona.
Uporabniku ni dovoljeno spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, kreirati izpeljanke ali na katerikoli način izkoriščati vsebine spletne strani ambalaza-grafokor.hr v celoti ali delno.
Tudi ni dovoljen prenos, kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, oddajanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega materiala.
Uporabnik lahko s spletne strani ambalaza-grafokor.hr prevzema, izpisuje, shranjuje materiale, ki so zaščiteni z avtorsko pravico, samo za lastno in osebno uporabo.
Uporabnik se izrecno obvezuje, da na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr ne bo postavljal, objavljal ali na katerikoli način omogočal dostopnost kateregakoli materiala, ki ima avtorsko pravico, avtorski žig ali katerekoli druge pravice – brez izrecnega soglasja nositelja teh pravic. Uporabnik je odgovoren za možno škodo s kršenjem svoje obveze.
Uporabnik se mora zavedeti ali je material na spletni strani zaščiten z nekakšno pravico in zato Založnik ni dolžan takšne informacije objaviti.
Če bo Uporabnik postavil material katerekoli vsebine na spletno stran ambalaza-grafokor.hr, Uporabnik zagotavlja, da je nosilec pravice za te materiale dal Založniku pravno veljavnost, brezplačno, neomejeno pravico uporabljanja, reprodukcije, preoblikovanja, prilagajanja, objavljanja, prevajanja in distribucije takšnega materiala. Drugi uporabniki imajo pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala samo za lastno in osebno uporabo.
Računalniška oprema
Uporabnik je izključno odgovoren za nabavo in vzdrževanje svoje računalniške opreme – celotno strojno opremo in programsko opremo, ki ima in uporablja, tako kot drugo opremo, ki je potrebna za dostop in uporabo spletne strani ambalaza-grafokor.hr. Uporabnik samostojno plača vse stroške, povezane z opremo.
Založnik izključuje vsako odgovornost za katerokoli škodo opreme ali stvari Uporabnika, ki mogoče nastane kot posledica uporabe spletnih stran ambalaza-grafokor.hr 
Nadzor
Založnik lahko v vsakem trenutku opravi nadzor vsebine na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr, posebej interaktivnega dela, cilj je zagotavljanje spoštovanja teh pogojev in spoštovanja pozitivnih ureditev Republike Hrvaške. V skladu z navedenim besedilom Založnik zadržuje pravico odstranjevanja kateregakoli materiala, ki po lastni diskrecijski oceni ni v skladu s tukaj navedenemi pogoji, ter lahko ukine gesla in uporabniške račune.
Zasebnost
Politike in upravljanje v zvezi s podatki ter načinom zbiranja, obdelave ter zaščite zasebnosti ih osebnih podatkov so opisane v Pogojih zasebnosti.
Licenciranje
Z objavo komentarjev, sporočil ali katerihkoli informacij na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr, se smatra, da Uporabnik Založniku daje pravico do uporabe komentarjev, sporočil in informacij v namen promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katerikoli pravno dovoljen namen.
Zaščita zasebnosti Uporabnika in uporaba piškotkov (cookies)
Piškotek (cookie – v nadaljnjem besedilu: piškotke) predstavlja informacijo, katera se shranjuje na računalnik Uporabnika iz strani spletne strani, katero Uporabnik obiskuje. Piškotki običajno shranjujejo postavke Uporabnika ter postavke za spletno stran – priljubljeni jezik in naslov. Ko Uporabnik zopet obiskuje to spletno stran, spletni brskalnik vzvratno pošilja piškotke, ki pripadajo tej spletni strani. Tako se omogoča spletni strani prikaz informacij, ki so prilagojene potrebam Uporabnika.
Za pravilno delovanje spletne strani ambalaza-grafokor.hr, nadaljnja napredovanja ter izboljšanje izkušnje Uporabnika med brskanjem, spletna stran ambalaza-grafokor.hr na računalnik Uporabnika shranjuje majhno količino informacij (piškotki).
Z uporabo spletnih strani ambalaza-grafokor.hr brez spremembe postavk, s katerimi bi se zavrnila soglasnost za shranjevanje piškotkov na računalnik Uporabnika, se Uporabnik strinja z uporabo in shranjevanjem piškotkov na svoj računalnik. Če se Uporabnik ne strinja s shranjevanjem piškotkov na računalnik, bo shranjevanje piškotkov onemogočeno, Uporabnik bo v nadaljevanju lahko obiskal spletno stran ambalaza-grafokor.hr, ampak mu posamezni deli spletne strani mu ne bodo na voljo.
Podrobnosti o piškotkih, načinu njihove uporabe, shranjevanja in blokiranja se nahajajo v rubriki Izjava o piškotkih.
Izjava o jamstvu ter omejitev odgovornosti
Uporabnik soglaša, da spletno stran ambalaza-grafokor.hr uporablja izključno na lastno odgovornost. Založnik, niti kakor tudi katerakoli druga oseba povezana z Založnikom, nikakor ne jamčijo, da uporaba spletne strani ambalaza-grafokor.hr ne bo prekinjena, ali da ne bo težav v delovanju. Prav tako, založnik ni odgovoren za posledice, ki lahko nastanejo zaradi uporabe spletne strani ambalaza-grafokor.hr, kakor tudi ne za točnost, zanesljivost ali vsebino katerekoli informacije, storitve ali izdelka, ki so ponujeni skozi predmetne spletne strani.
Ta izjava o odgovornosti se nanaša na vse morebitne škode ali mogoče poškodbe katere so povzročili napaka, brisanje, prekinitev, računalniški virus, okvara, prekinitev komunikacijske linije, tatvina, prekinitev sporazuma, uničenje, nepooblaščen dostop, sprememba ali zlouporaba zapisa, neprimerno vedenje, nemarnost ali katerokoli dejanje. Uporabnik soglaša, da Založnik ni odgovoren za neprimerno ali nezakonito vedenje drugih Uporabnikov ali tretjih stran ter da je nevarnost morebitnih poškodb izključno na Uporabniku.
Založnik ni v nobenem primeru odgovoren za nobeno poškodbo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nemožnosti uporabe spletnih stran ambalaza-grafokor.hr v celoti ali delno.
Založnik ni odgovoren za vsebino, ki jo Uporabnik, predplačnik ali nepooblaščeni Uporabnik, lahko postavi na spletne strani ambalaza-grafokor.hr. Vsebina katera ni v skladu s Splošni pogoji – je v vsakem trenutku lahko odstranjena ali spremenjena brez najave ali obrazložitve.
Odškodnina škode
Uporabnik z uporabo spletnih stran ambalaza-grafokor.hr izrecno potrjuje da ne bo smatral za odgovorne Založnika, njegove podružnice, odgovorne osebe v poslovni družbi, delavce in agente za odškodnino morebitne poškodbe in stroške, vključno s stroški pravnega zastopanja, kateri lahko nastanejo zaradi uporabe spletnih stran ambalaza-grafokor.hr od Uporabnika.
Prekinitev poslovnega razmerja
Založnik lahko v vsakem trenutku prekine poslovno razmerje s katerimkoli Uporabnikom ter mu ukine gesla in uporabniške račune. V tem primeru veljajo pogoji, ki se nanašajo na odgovornost ter obveznosti Uporabnika.
Založnik ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli vsebine na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr, ki jo je postavil Uporabnik, tretja oseba ali nepooblaščen uporabnik.
Založnik ni odgovoren za nobeno morebitno izgubo ali škodo, ki sta nastali zato, ker se je Uporabnik oprl na informacije, ki jih je dobil na spletnih straneh ambalaza-grafokor.hr. Založnik se, izrecno ter v vsakem primeru, oddaljuje od vsebine materialov na spletnih straneh tretjih oseb – na katere se lahko dostopa s spletne strani ambalaza-grafokor.hr. V primeru, da Uporabnik dostopa do spletnih strani tretjih oseb, on to dela izključno in samo na lastno odgovornost, kar izključuje odgovornost Založnika.
Končni predpisi
V primeru, da je nekateri od predpisov teh Splošnih pogojev uporabe ničvreden, taka ničvrednost ne bo vplivala veljavnost kateregakoli drugega predpisa Splošnih pogojev in bo preostali del teh Splošnih pogojev ostal v veljavi, ničvredni predpis pa se bo zamenjal z veljavnim predpisom, ki najbolj ustreza predpisu, kateri je ničvreden v pomenu in pravnem namenu.
Če Založnik ne uporabi svoje pravice iz teh Splošnih pogojev, se to ne smatra zanikanjem in izgubo teh pravic, kot tudi ne katerihkoli tukaj navedenih pravic.
Grafokor spoštuje direktivo, da se oglaševanje ne opravlja do mlajših od 18 let. Ne bodo se zastraševali potencialni Uporabniki ali se prikazali nerealni primeri industrije. Grafokor bo oglaševal svoje tržne materiale etično, v skladu z zakonom ter pravili stroke.
Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v povezavi z uporabo spletnih strani ambalaza-grafokor.hr je zadolženo sodišče v Zagrebu.
Z registracijo/odpiranjem uporabniškega računa na spletni strani ambalaza-grafokor.hr velja, da je Uporabnik Splošne pogoje v celoti prebral, pravilno tolmačil ter sprejel.

Scroll to Top